uspdrtrenk.hr

Službene stranice udruge

  
  
  

Članci

Prava iz mirovinskog osiguranja za članove obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Prema odredbi članka 14. Zakona o izmjenama i dopuni ZOPHBDR-a prestaje priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata,statusa dragovoljca iz Domovinskoga rata i priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata, te prava na obiteljsku invalidninu na temelju smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a prema odredbi članka 15. navedenog Zakona postupci za priznavanje statusa iz naprijed navedenog članka se obustavljaju ako na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni ZOPHBDR – a nisu završeni pravomoćnim rješenjem.
Iznimno od navedenog , status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata i pravo na obiteljsku invalidninu može se priznati i nakon stupanja na snagu navedenog Zakona u slučaju samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata kao posljedice psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Članovi obitelji s priznatim statusom člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema ZOPHBDR-u.
Status smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđuje Ministarstvo hrvatskih branitelja i uvjet je za stjecanje prava na obiteljsku mirovinu.
U prvom stupnju o statusu člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata rješava nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, na zahtjev člana obitelji, i to isključivo na temelju pisanih dokaza, propisanih člankom 123. ZOPHBDR. Medicinska dokumentacija da je samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske jest dokumentacija izdana od zdravstvene ustanove, liječničke ordinacije ili načelnika ratnog saniteta postrojbe koja potječe iz vremena njegovog sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili iz razdoblja deset godina nakon prestanka sudjelovanja u obrani suvereniteta, a iznimno i nakon tog roka ako je vještačenjem u zdravstvenoj ustanovi od strane stručnog tima te ustanove utvrđeno da je psihička bolest moguća posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Zdravstvene ustanove kao konzultantske kuće za vještačenje činjenice iz ovoga članka utvrđuje ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi. Ovo je u skladu s izmjenom članka 123. stavka 1. točke 8. ZOPHBDR-a od 21. studenoga 2009. Rješenje doneseno u prvom stupnju o statusu člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja, odnosno o obiteljskoj invalidnini podliježe reviziji koju po službenoj dužnosti obavlja Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kao drugostupanjsko tijelo (članak 129. ZOPHBDR-a).

Članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata smatraju se bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena djeca i pastorčad (članovi uže obitelji), roditelji, očuh, maćeha i posvojitelj.
Članovima uže obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja smatra se i izvanbračni drug koji je s hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata do njegove smrti živio u zajedničkom kućanstvu najmanje tri godine, a status ove izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnom sudskom postupku.

Udovica, odnosno majka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata stječe pravo na obiteljsku mirovinu ako je uzrok smrti u vezi s obranom suvereniteta Republike Hrvatske kada navrši 40 godina života, a udovac, odnosno otac hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kada navrši 50 godina života, odnosno mogu steći to pravo i bez obzira na godine života ako kod njih nastane opća nesposobnost za rad prije ispunjenja uvjeta starosti propisanih za stjecanje ovog prava za te članove obitelji.
Djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja imaju pravo na obiteljsku mirovinu do 15. godine života, a nakon toga za vrijeme redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života.
Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i koristi se tim pravom za vrijeme bolesti – do navršene 26. godine života, kao i nakon tih godina – ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života.
Dijete kod kojega tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu nastupi opća nesposobnost za rad zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.
Člankom 29. stavkom 3. ZOPHBDR-a posebno je propisano pravo djece, posvojenika i pastorčadi smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja, ako su nezaposlena, a najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovitog školovanja.

Svota obiteljske mirovine članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja izračunava se također prema mirovinskoj formuli M = OB x MF x AVM, a OB = PVB x PF x mirovinski staž od 40 godina 45%.
Naime, člankom 26. stavkom 1. ZOPHBDR-a je propisano da se svota obiteljske mirovine članovima obitelji s priznatim statusom člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (M) izračunava tako da se utvrđeni osobni bodovi (OB) pomnože s odgovarajućim mirovinskim faktorom za određivanje obiteljske mirovine (MF) i aktualnom vrijednošću mirovine na dan ostvarivanja prava na mirovinu (AVM), a osobni bodovi dobivaju se tako da se vrijednosni bod (PVB) iz članka 16. ZOPHBDR pomnoži s polaznim faktorom za određivanje obiteljske mirovine (PF) i mirovinskim stažem od 40 godina, a stavkom 3. propisano je da se mirovina određuje na temelju osobnih bodova, povećanih za 45%.
Vrijednosni bod utvrđuje se na isti način kao vrijednosni bod za invalidsku mirovinu, prema ZOPHBDR (vidi pod «Invalidska mirovina»).
Polazni faktor:
-         pri izračunu obiteljske mirovine nakon smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iznosi 1,50
-         pri izračunu obiteljske mirovine nakon smrti osiguranika hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pripadnika gardijske postrojbe i specijalne policije u vrijeme Domovinskoga rata, te dragovoljca iz Domovinskoga rata iznosi 1,90.
Mirovinski faktori za izračun obiteljske mirovine propisani su u članku 28. ZOPHBDR i ovisno o tome koji član obitelji ostvaruje to pravo iznose:
-         ako pripada bračnom drugu i djetetu, ili samo djetetu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 1,0
-         ako pripada samo za oba roditelja 1,0
-         ako pripada samo bračnom drugu, odnosno samo jednom roditelju 0,8
-         za svako sljedeće dijete povećava se za 0,1.
Nakon što se utvrde osobni bodovi tako da se utvrđeni prosječni vrijednosni bodovi (PVB) iz članka 16. stavka 2. ZOPHBDR-a pomnože s polaznim faktorom (PF) za određivanje obiteljske mirovine nakon smrtno stradaloga hrvatskog branitelja (prema članku 26. stavku 3. ZOPHBDR-a) i mirovinskim stažem od 40 godina, osobni bodovi povećavaju se za 45% , u skladu s člankom 26. stavkom 3. ZOPHBDR-a. Tako dobiveni povećani osobni bodovi koji služe za određivanje obiteljske mirovine pomnože se s odgovarajućim mirovinskim faktorom (MF) (članak 28. ZOPHBDR-a) i s aktualnom vrijednošću mirovine na dan ostvarivanja prava na mirovinu (AVM), te se dobije pripadajuća svota obiteljske mirovine.

Prema donesenim izmjenama i dopuni pravo na obiteljsku mirovinu prema ZOPHBDR-u neće više moći ostvariti članovi obitelji nakon smrti hrvatskoga branitelja, korisnika prava na invalidsku mirovinu koji je umro zbog bolesti, već samo ako ispunjavaju uvjete za obiteljsku mirovinu prema općem propisu, i to od svote mirovine koja je hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata pripadala u trenutku smrti, odnosno od osobnih bodova umrloga, uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 80. ZOMO-a.
Usklađivanje mirovine
Mirovine ostvarene prema ovom ZOPHBDR-u, usklađuju se prema članku 86. ZOMO-a od 1. siječnja i od 1. srpnja svake kalendarske godine, prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine, utvrđene prema članku 81. ZOMO-a.
To znači da će se osobni bodovi hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata povećati prema AVM utvrđenoj prema odluci o aktualnoj vrijednosti mirovine koju donosi Upravno vijeće ovoga Zavoda 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine.

U razdoblju od 1.1.2010. do 31.12.2010. mirovine se neće povećavati niti smanjivati, jer se odredbe ZOMO-a u tom razdoblju prema Zakonuo posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke («Narodne novine» br.94/109.)
neće usklađivati .

Gubitak prava na obiteljsku mirovinu

Novost je da bračni drug HRVI iz Domovinskog rata , sada i stupanjem u izvanbračnu zajednicu gubi pravo na obiteljsku mirovinu .
Postojanje izvanbračne zajednice zbog gubitka prava na obiteljsku mirovinu dokazivat će se u izvanparničnom postupku kao i postojanje izvanbračne zajednice radi stjecanja prava.

Međutim, teret dokaza postojanja izvanbračne zajednice leži na osobi, odnosno članu obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja koji ima pravni interes da dokaže postojanje izvanbračne zajednice (npr. ako je korisnik mirovine udovica bez djece, a izvanbračnu zajednicu dokazuje roditelj smrtno stradalog hrvatskog branitelja), što znači na zahtjev stranke, a ne po službenoj dužnosti.

 


Preuzeto s: www.mirovinsko.hr